0224 – 55 14 15

Algemene Voorwaarden

Meubel- en Interieurspuiterij Kouwenberg b.v. 
De Huisweid 4   1749 EL   Warmenhuizen   KvK nr: 37105174

 

 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid 1.1 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, tot het verrichten van enkele diensten of van koop en verkoop, door Meubel- en Interieurspuiterij Kouwenberg.
1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever. Te leveren zake, oppervlaktebehandeling, resp. -bewerking worden tevens aangeduid als het werk.
1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

ARTIKEL 2: Offertes

2.1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de  eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.
2.2 Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.
2.3 De opgegeven prijzen zijn in Euro gesteld en gelden voor levering af werkplaats resp. fabriek exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

ARTIKEL 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van €250,- per dag.

ARTIKEL 4: Emballage en Verpakking

4.1 De opdrachtgever verbindt zich jegens de opdrachtnemer de zaken behoorlijk aan te leveren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deugdelijk transport van de te bewerken zaken.
4.2 De opdrachtnemer zal de bewerkte zaken verpakken hetzij in de oorspronkelijke verpakking, hetzij in een nieuwe verpakking, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, zodanig dat de bewerkte zaken bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken. De nieuwe verpakking wordt tegen kostprijs berekend en niet terug¬genomen.
4.3 Indien door de opdrachtnemer voor de verpakking en/of het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking zijn gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar het door de opdrachtnemer opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan de opdrachtnemer volledige schadevergoeding is verschuldigd.

ARTIKEL 5: Adviezen, ontwerpen en materialen

5.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
5,2 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt en/of voorgeschreven oppervlaktebehandelingplan, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding daarvan.
5.3 Wenst opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem uitgewerkte oppervlaktebehandelingplan aan de opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om, na onderzoek, over deze overdracht een beslissing te nemen.
5.4  Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 5.3 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag uitdrukkelijk is gebleken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.
5.5 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 6: Overeenkomsten

6.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
6.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

ARTIKEL 7: Levering, levertijd en leverplaats

7.1 Tenzij (uitdrukkelijk) anders overeengekomen geschiedt levering af werkplaats resp. fabriek. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat de te bewerken zaken  alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke materialen, gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling van 30% van de geschatte eindafrekening heeft ontvangen.
7.2  (a). De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks vooraf expliciet en schriftelijk is overeengekomen.
7.2  (b). Opdrachtnemer is in de overeengekomen gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade als gevolg van overschrijding van levertijd indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van opdrachtnemer. Het bedrag waarvoor opdrachtnemera ansprakelijk gesteld kan worden, zal echter nimmer meer bedragen dan 10% van de aanneem-, opdracht- of koopsom.
7.3 Het werk wordt als geleverd beschouwd:
a)  wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b)  vijf dagen nadat opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te keuren;
c)  bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever.
7.4 Dadelijk nadat het werk is geleverd als bedoeld in lid 3 van deze voor¬waarden, is het risico voor alle directe en indirecte schade aan het werk, uit wat voor oorzaak en door wiens toedoen dan ook, voor rekening van de opdrachtgever.
7.5 Wanneer opdrachtgever het werk niet binnen 7 dagen na levering als bedoeld in lid 3 van dit artikel in zijn bezit heeft genomen of heeft doen stellen, dan heeft opdrachtnemer het recht te zijner keuze het werk voor rekening en risico van opdrachtgever aan diens adres te verzenden dan wel deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan.

ARTIKEL 8: Gereedschappen en hulpmiddelen

8.1 Door de opdrachtnemer vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht  te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
9.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
9.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
9.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op  vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

ARTIKEL 10: Controleren en nacalculeren van het aangenomen werk

10.1 Als bij controle op het binnen gebrachte werk mocht blijken dat dit niet overeenkomt met de, door opdrachtgever, eerder verstrekte  gegevens zal het daarvoor benodigde kosten van het meerwerk, voor aanvang van de opdracht, aan opdrachtgever worden bevestigd. Mocht de opdrachtnemer door dit meerwerk niet meer kunnen voldoen aan eerder afgesproken levertijden dan zal hij dit direct kenbaar maken en een nieuwe levertijd bepalen. Na oplevering van het werk zal d.m.v. een nameting gecontroleerd worden of de, door de opdrachtgever opgegeven hoeveelheden, overeenkomen met de werkelijke hoeveelheden. D.m.v. een nacalculatie zal het eventuele  meerwerk in de eindafrekening worden verwerkt. Met het verrekenen van eventueel minderwerk zal pas rekening worden gehouden als het verschil in opgegeven hoeveelheid en werkelijke hoeveelheid meer dan 10% bedraagt ten voordele van de opdrachtnemer.
10.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

ARTIKEL 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Wanneer de schade niet door opdrachtnemer verzekering gedekt is of verzekering tegen die schade in opdrachtnemers branche ongebruikelijk is, dan gelden de volgende beperkingen:
a)  niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b)  opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt;
c)  voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk;
d) de door opdrachtnemer te vergoeden schade is in alle gevallen steeds beperkt tot het factuurbedrag van de levering en/of dienst door opdrachtnemer waarop de aanspraak van opdrachtgever betrekking heeft.
11.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden en/of ter beschikking gestelde tekeningen en/of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
11.3 Elke aansprakelijkheid van opdrachtgever op grond van dit artikel vervalt drie jaren na de levering als bedoeld in artikel 7.
11.4 Het in dit artikel 11 bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 5 en 7.

ARTIKEL 12: Reclame

12.1 Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste prestatie of reclames wegens kennelijke gebreken moeten onverwijld na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van het werk, zoals bedoeld in art. 7 lid 3, schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever t.a.v. die gebreken vervallen. Indien de onvolledige en/of onjuiste prestatie en lof kennelijke gebreken 1% of minder van het aantal geleverde zaken betreffen zal de opdrachtgever deze zonder enige  aanspraak jegens de opdrachtnemer accepteren.

ARTIKEL 13: Garantie

13.1 Indien opdrachtgever en opdrachtnemer garantie(s) overeenkomen, gelden deze garantie(s) alleen op het door opdrachtnemer, in opdracht van opdrachtgever, opgedragen werk.

ARTIKEL 14: Transport

14.1  Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

ARTIKEL 15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden;
a) Contantenbetaling, ten kantore van opdrachtnemer of per bank, vooraf aan het ophalen der goederen,  op ING rekening NL64INGB 0665150954 onder vermelding van het factuurnummer. 
b) (deel)facturen en/of facturen dienen binnen de afgesproken betalingstermijn resp. 14 dagen (deelfactuur) en 30 dagen (factuur) overgemaakt te worden op ING rekening NL64INGB 0665150954 t.n.v. Meubel- en Interieurspuiterij Kouwenberg b.v. onder vermelding van het factuurnummer.
15.2 Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Voor opdrachten met een geschatte eindafrekening boven € 1000,-exclusief BTW, ontvangt u een (deel)factuur ten bedrage van 30% van het geschatte eindbedrag. Voor deze (deel)factuur geldt als betalingstermijn 14 dagen na (deel)factuurdatum. Voor de eindafrekening geldt, tenzij anders overeengekomen,als betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
15.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
15.4 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
15.5 Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
15.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde, resp. te bewerken of bewerkte zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
15.7 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op – opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.8 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt of in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
15.9 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke renten evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%.
15.10 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd. in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

ARTIKEL 16: Prijswijziging

16.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van grond¬stoffen, materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
16.2 Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de overeenkomst en de levering een tijdvak van drie maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de grondstoffen en materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

ARTIKEL 17: Eigendomsvoorbehoud

17.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanig overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

ARTIKEL 18: Ontbinding

18.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats, door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
18.2 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
18.3 Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verricht prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

ARTIKEL 19: Toepasselijk recht

19.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.